• (888) 421-2020

Parts for South Africa

Parts for South Africa

Importing Parts into South Africa - Die invoer van goedere in Suid-Afrika

The shipping charges on our site do not include any duty or tax that is due when importing goods into South Africa. The rates for duty on your order will be based on the value of the parts themselves and the cost of the shipping and insurance to get it there. There is also a sales tax or VAT due on goods brought into the country.

Die verzendkosten op ons webwerf sluit nie enige reg of belasting wat verskuldig is wanneer die invoer van goedere in Suid-Afrika. Die tariewe vir die reg op jou bestelling sal gebaseer word op die waarde van die dele hulself en die koste van die gestuur en versekering dit om daar te kom. Daar is ook 'n verkope belasting of BTW betaalbaar op goedere wat in die land gebring.

Duty Rates

Duty rates in South Africa average around 19%.

Plig pryse in Suid-Afrika gemiddeld sowat 19%.

VAT

VAT applies to most imports at 14% of the sum of the value of the goods plus any duty and excise payable, increased by a factor of 10%.

BTW van toepassing op die meeste invoer teen 14% van die bedrag van die waarde van die goedere plus enige plig en aksyns betaalbaar deur 'n faktor van 10% toegeneem.

Minimum Thresholds

Imported goods with a value of up to 500ZAR are exempt of duty and tax.

Ingevoerde goedere met 'n waarde van tot 500ZAR van plig en belasting vrygestel.