• (888) 421-2020

Parts for Denmark

Parts for DenmarkImporting parts into Denmark - Import af varer til Danmark

The shipping charges on our site do not include any duty or tax due when importing goods into Denmark. The rates for the duty that is due are based on the cost of your parts order, plus the cost of shipping it to you including insurance.

De forsendelsesomkostninger på vores hjemmeside omfatter ikke nogen pligt eller skyldige afgift ved import af varer til Danmark. Satserne for den pligt, som skyldes, er baseret på prisen på din reservedele ordre, plus udgifter til forsendelse det til dig, herunder forsikring.


Duty Rates - Toldsatser

The duty rates when importing parts to Denmark typically range from 0 - 17%.

De toldsatser ved import af dele til Danmark typisk går fra 0 - 17%.

VAT - Import omsætningsafgift

The standard import tax for goods brought into Denmark is 25% and is calculated on the value of your parts order, plus the cost of shipping and insurance, plus any duty that is due.

Den faste importværdi skat for varer, der føres ind i Danmark er 25% og er beregnet på værdien af din dele rækkefølge, plus udgifterne til forsendelse og forsikring, plus eventuel told, der er forfalden.

Minimum Thresholds - Minimumstærskle

When importing parts into Denmark, duty is not charged, if the total value of the goods (not including shipping charges or insurance) does not exceed 1,118.35 DKK. Neither duty nor VAT is payable if the total value of your parts order (not including shipping charges or insurance) does not exceed 164. 03 DKK.

Når du importerer dele til Danmark, er ikke-opkrævede afgifter, hvis den samlede værdi af de varer (ekskl. forsendelsesomkostninger eller forsikring) ikke overstiger 1,118.35 DKK. Hverken told eller moms betales, hvis den samlede værdi af dine dele ordre (ekskl. forsendelsesomkostninger eller forsikring) ikke overstiger 164.03 DKK.